Uitgegeven boeken

De onderstaande boeken van Guidance Profile zijn verkrijgbaar door deze te bestellen via managementboek.nl, Bol.com, Bruna, Omero.nl, Amazon, etc.

Gods Liefde en de toekomst van de wereld

Dit boek beschrijft het “einde der tijden” op basis van een uitvoerige studie van de Koran en de Bijbel. Beide Heilige Boeken beschrijven een vergelijkbare situatie die ons, de wereld, te wachten staat. Vele mensen op deze wereld, die een beetje nadenken over hun toekomst en zeker die van hun kinderen, maken zich grote zorgen. Dit boek (en ook de Engelse vertaling ervan) geeft de lezer effectieve handvatten hoie met deze angsten om te kunnen gaan. Het beschrijft in zekere zin het ‘recept’ om de aanstormende misère goed te kunnen overleven. Het is dan wel noodzakelijk te geloven in én te vertrouwen op Jezus Christus (voor moslims: de profeet Isa) die op enig moment als Vredevorst de wereld zal leiden én de zwaar beschadigde schepping (van God) zal gaan herstellen. Dit herstel zal beslist geen menselijke taak zijn!

Onverwachte Zegeningen, met engelen op mijn pad

Dit boek is feitelijk een autobiografie van de auteur (Cees Buys). Cees heeft een leven geleid (en dat nog doet) dat veel doet denken aan een spannend jongensboek. Terugkijkend op zijn leven herkent hij vele lotswisselingen die achteraf bezien een zegen waren of daarop uitkwamen. Altijd waren er mensen op zijn pad die zich op de meest onverwachte momenten als engelen gedroegen. Deze mensen kwamen en gingen weer en hadden zelf niet in de gaten dat ze hun ‘goddelijke’ taak hebben verricht in het leven van Cees Buys. Het bleek volstrekt onbaatzuchtig en alhoewel Cees hen allen hiervoor zou willen bedanken, kon hij, retrospectief. alleen maar heel erg dankbaar en nederig zijn voor al de onverwachte zegeningen in zijn overvolle leven.

Managen met Ratio én Emotie, slapen doe je ’s nachts

Het eerste boek verscheen op 20 september 2006 onder de titel “Managen met Ratio en Emotie” met als subtitel: “Slapen doe je ’s nachts” uitgegeven door Koninklijke Van Gorcum in Assen. Inmiddels is dit boek in de 3e druk verschenen via www.mijnmanagementboek.nl en heeft de auteur (Cees Buys) een achtste hoofdstuk aan zijn boek toegevoegd.

Samenvattend:

“De succesvolle manager heeft volop oog voor de emoties van zijn medewerker en slaagt erin die emoties in balans te brengen met de ratio van de onderneming, de organisatie. Ligt de balans voor een individu buiten bereik, dan geeft hij die medewerker de moed die balans elders te zoeken. Zo brengt de succesvolle manager mensen in hun kracht en kracht in de organisatie. Cees Buys beschrijft het managen van emoties op eenvoudige wijze.

Zijn twee leidende principes zijn:Slapen doe je 's nachts
1. Emotionele waarden: Een organisatie is een verzameling van mensen. Laat deze mensen zich ontwikkelen op basis van hun talenten, van waar hun hart ligt. Ze gaan excelleren en nemen de organisatie op sleeptouw. Vertrouwen is de basis. Faciliteer het proces bewust, controleer en waardeer de resultaten met respect.

2. Rationele waarden: Ontwikkel de bedrijfsmatige kant van de organisatie, de onderneming, optimaal.”

Naast beide genoemde waarden is succes met name ook in hoge mate afhankelijk van het ‘Lot’. Hoofdstuk 8 is toegevoegd en beschrijft dit bijzondere ‘succeselement’.

Meer weten? Managen met Ratio en Emotie bestel je via http://www.mijnmanagementboek.nl

 

Het SocialeWoon©-concept

Het Sociale Woon concept

Het Sociale Woon concept

Dit boek beschrijft een oplossing voor het landelijk structurele tekort aan sociale woningen. Dit is ontstaan en wordt ook erger als de bestaande woningcorporaties hun woningvoorraad verkopen om hun financiële positie te verstevigen. Feitelijk krimpt zo de sociale huizenvoorraad terwijl er relatief zeer weinig wordt bijgebouwd. Ook vele gemeenten kampen met enorme hoeveelheden grond die ze hebben verkocht maar nog altijd braak liggen naast een steeds verder groeiend aantal mensen die vaak meer dan 8 jaren wachten op een eigen (goedkope huur) woning. Vele bouwbedrijven zouden ook graag zien dat hun orderportefeuille weer ouderwets vol raakt. We houden onszelf in een dilemma en hoe komen we daar nu uit en en waar haakt het dan op dat we maar niet uit dit dilemma loskomen?

Guidance Profile heeft hier met de kennis en creativiteit van Cees Buys (met ook de nodige volkshuisvestelijke kennis) het Het SocialeWoon©-concept ontwikkeld dat integraal oplossingen biedt voor structurele problemen in een schier verlamde maar zeker vastgelopen sociale woningmaCover boek 4rkt.

Het is een Ready-to-implement concept dat de focus heeft gelegd op primair de gemeentes en hun belangen en direct daarop volgend op de huurders en hun belangen. De rest van de marktpartijen zijn hieraan ondergeschikt. Ons Sociale Woon-concept is daarnaast ook gebaseerd op de vigerende Wet- en regelgeving.

Lees hierover meer in het boek van Cees Buys met titel: “Het SocialeWoon©-concept“.

© 2016. Buys. Alle rechten voorbehouden. Dit SocialeWoon-concept is auteursrechtelijk beschermd en gedeponeerd bij IdeeSafe onder nummer    A 160818001-01 en is tevens beschermd onder het internationaal geldende copyright. Het geheel of gedeeltelijk misbruik maken dan wel het geheel of gedeeltelijk zonder schriftelijke toestemming van de auteur c.q. de directie van Guidance Profile gebruiken van dit concept zal strafrechtelijk worden vervolgd. Vrij gebruik is echter mogelijk na het formeel afsluiten van een gebruikersovereenkomst met de Guidance Profile te Nieuw-Loosdrecht.

Het Delta-PACT

Dit boek beschrijft een oplossing om uw bedrijf optimaal te laten renderen. Daar waar u een eindverantwoordelijke directeur wenst om uw bedrijf optimaal rendement te laten genereren daarmee ook maximale waarde creatie, doet u er verstandig aan dit boek te lezen.  Een harde performance-afspraak vooraf is de basis voor een transparante samenwerking en afstemming met de opdrachtgever voor de komenFoto Delta-Pact site-1de drie tot vier jaren. Geen verrassingen voor, tijdens of achteraf: duidelijkheid voorop.
Het proces:
Deze integrale performance-verplichting gaan drie partijen met elkaar aan. We noemen hier:
1: u als opdrachtgever,
2: wij als het intermediaire managementbureau en
3: de performance-manager.

Deze afspraken vooraf vereisen dat partijen serieus moeten zijn en de performance-manager beslist competent om de vooraf hard afgesproken resultaten te realiseren. Het Delta-PACT is daartoe een zeer krachtig middel om absolute managementkwaliteiten boven water te krijgen. De geselecteerde performance-manager levert, beklijvend, de vooraf afgesproken integrale prestatie vanuit een eindverantwoordelijke positie. Guidance Profile te Nieuw Loosdrecht maar levert haar expertise die de performancemanager op koers houdt (de gulden middenweg). Het is hierbij noodzakelijk dat we voldoende tijd afspreken in het Delta-PACT om, tegen een genormaliseerde maandvergoeding, het afgesproken resultaat te realiseren. Achteraf geldt dan een deling in de gerealiseerde meer-winst (vanaf het tweede operationele jaar). Het hier beschreven uiterst effectieve managementconcept is beschikbaar voor bureaus die voldoen aan de “Delta-PACT-kwalificaties”. Deze kwalificaties geven u als opdrachtgever de zekerheid dat er ook daadwerkelijk die managementkwaliteit wordt geleverd die de afgesproken resultaten daadwerkelijk doet realiseren.  Bij de auteur(s), Cees Buys c.s., van dit boek kunt u opvragen met welke managementbureaus u in deze goed zaken kunt doen.

Is uw organisatie REVIE?
REVIE is het acroniem voor: Restored Excellence by Valued Intermediate Expertise.
De Engelse betekenis van REVIE is: “The most intelligent, handsome and athletic state you could possibly be in”. Het is een ambitie om uw organisatie tot de hoogst mogelijke succes- en kwaliteitsstatus te brengen: wat erin zit er ook daadwerkelijk uit halen.

 

Opvolging en overdracht

Dit 2e boek beschrijft het BedrijvenLease-concept met de titel: “Opvolging en Overdracht” (uitgegeven op 26 januari 2010 door uitgeverij Koninklijke Van Gorcum in Assen onder ISBN-nummer 9 789 023245148). Dit als effectief antwoord op het majeure probleem in Nederland (en feitelijk in Europa) van stagnerende bedrijfsopvolgingen.

OpvolgingenoverdrachtIn het vierde hoofdstuk van het boek “Opvolging en Overdracht” is de oplossing beschreven voor dit grote bedrijfsopvolgingsprobleem.

Met zo’n 120.000 MKB-ondernemers in Nederland die zich qua leeftijd inmiddels rond de pensioenleeftijd bevinden, gaat een momentum komen waarop deze ondernemers hun verkoopintenties bekend moeten maken. Iedereen begrijpt dat als zich een dergelijke massale beweging gaat voordoen (waarbij veel banken inmiddels hun loketten vrijwel hebben gesloten) een traditionele bedrijfsoverdracht zeer moeilijk wordt. De vraag is dan ook legitiem of deze MKB-ondernemers de waarde van hun bedrijf nog wel kunnen en mogen beschouwen als hun oudedagsreserve. Is deze financiële bron nog wel zo hard dat je hierop je pensioen kunt baseren. Het antwoord laat zich vrij eenvoudig raden. Het is geen kopers- en geen verkopersmarkt meer. Als dit namelijk zo was geweest, was er nu niet zo’n enorme congestie op de markt van bedrijfsopvolging en -overdracht. Met de oplossing die ik in mijn vierde hoofdstuk biedt (concept ‘BedrijvenLease’) ontstaat er een derde keuze voor deze ondernemer naast 1. liquideren of 2. doorgaan (hoe oud je ook mag worden).

Dit boek “Opvolging en overdracht” bestel je via het Guidance Profile e-mailadres: directie@guidanceprofilegroep.nl