Onze missie

Onze primaire missie is ondernemers hun (strategische) taak gemakkelijker te maken middels ordening en visie-ontwikkeling (in het diffuse tijdperk waarin we verkeren). 

GuidanceProfile.nl is een platform waar ondernemers (jong en ouder) en eindverantwoordelijken van bedrijven en instellingen terecht kunnen met hun complexe vraagstukken. Wij bezitten een dermate grote en brede expertise dat we deze rol graag op ons hebben genomen. Concreet hieronder een greep uit onze dienstverlening:

  1. Haalbaarheid bepalen van een nieuwe start-up middels een door ons zelf ontwikkelde Quick-scan (met, zo heeft de praktijk geleerd, max. 5% afwijking t.o.v. de reële werkelijkheid)
  2. Bedrijfsplannen produceren (incl. de financieringsbegeleiding)
  3. Strategische waarden definiëren als de noodzakelijke basis voor toekomstig succes
  4. Verandermanagement (op basis van een harde resultaatsverplichting via het DeltaPACT)
  5. Geven van bedrijfstrainingen (van hoog naar lager in de organisatie) en gecommitteerde coaching van de eindverantwoordelijke functionarissen
  6. Concept-ontwikkeling het het creatief omgaan met bestaande bedrijfsvoeringen waardoor de levenscyclus van deze bedrijven weer (aanmerkelijk) wordt verlengd.

Onze secundaire missie is het dienen van mens en natuur middels ons devies: Geld volgt Mens!

Ad. 1-2: Bij enkelvoudige opdrachten in dit verband, berekenen we vaste tarieven. Een haalbaarheidsonderzoek op basis van onze ontwikkelde QuickScan kost u € 110,- (ex. btw) en neemt circa 1 uur in beslag. Dit onderzoek voorkomt veel teleurstelling bij startende ondernemers en geeft hen in een uur tijd een vrij compleet overall beeld van hetgeen hen te wachten staat (primair over hun te realiseren rendement alsmede de risico-elementen in hun toekomstige bedrijfsvoering).  Het produceren van een bedrijfsplan kost minimaal € 1.500,- (de actie met 50% korting geldt voor jonge starters tot 30 april 2019 en moet bij vooruitbetaling worden voldaan). Indien financiering is vereist waarbij ook wij een actieve rol innemen, gelden andere tarieven. Wij hanteren een werk-verdeling waaraan partijen zich strikt dienen te houden teneinde de genoemde doorlooptijd te kunnen realiseren.

Ad. 3-4: Op basis van een gedegen introductie / intake met en bij de potentiële opdrachtgever bepalen we wat minimaal vereist is om gestelde doelen te realiseren. Alsdan volgt een compleet aanbod inclusief een kostenbegroting voor het gehele transitie-proces. Kiest de cliënt dan bewust voor ons DeltaPACT, dan heeft deze daadwerkelijk de zekerheid dat de verwachtingen ook daadwerkelijk worden gerealiseerd (in maximaal 3 jaar).

Ad. 5: Waar nodig en /of gewenst verzorgen we bedrijfstrainingen op maat.

 

De invulling van de beide missies is, naast GuidanceProfile.nl, de opmaat naar een toekomstige setting (in een groep-structuur) met als basis een drie-tal nieuwe bedrijven, te weten:

  1. Het SocialeWoon-bedrijf b.v. (io)
  2. Plastic2Oil b.v. (io)
  3. NL-today b.v. (io)

Het eerste bedrijf vormt de basis van dit GuidanceProfile.nl groeps-construct. De drie genoemde bedrijven zijn onmisbaar voor het beoogde succes. De implementatie van dit bedrijf zal gebaseerd op mijn SocialeWoon-concept alsmede alle expertise die is vertegenwoordigd in het huidige GuidanceProfile.nl (met meer dan 35 jaar managementexpertise). In eerste instantie is het nu noodzakelijk dat de aangevraagde financiering nu gaat loskomen.

De eerste pilotproject betreft de realisatie van 1.000 woningen conform het SocialeWoon-concept, met een maandelijkse huur van minimaal € 725,-, inclusief energie en wifi waarbij iedere huurder per maand ook nog eens van deze huurpenningen € 115,- terugverdienen’ indien zij/hij ‘iets’ doet voor elkaar dan wel voor de buurt/wijk (klik hier). Wij verbijzonderen intern dit bedrag uit de ontvangen huurpenningen en stellen het ter beschikking aan huurders voor niet alleen het genoemde deel dat huurders kunnen ‘terugkrijgen’ op genoemde condities maar aan veel meer sociale doelen. Het geld dat vervolgens maandelijks resteert, vloeit in het investeringsfonds van NL-Today dat conform de werkwijze van GuidanceProfile.nl bedrijven start of overneemt waardoor werkgelegenheid ontstaat voor de toekomstige huurders in de SocialeWoon-wijk (iedereen dient te allen tijde op tijd haar / zijn huur te voldoen). De minimale huurprijs van onze woningen is te allen tijde meer dan de maximale sociale huurgrens (prijspeil per 1-1-2019: € 720,42). Onze huizen betreffen dus feitelijk huizen in de ‘vrije sector’ (maar dan wel aan de ondergrens daarvan).

Weet dat deze huizen allemaal verhuurd worden met de primaire focus op jongeren en anderen, die nu vrijwel geen kans hebben op een eigen voordeur. De huurderssamenstelling is representatief voor de huidige Nederlandse bevolkingssamenstelling: vandaar ook de veelkleurigheid van het bedrijfslogo. Als onze jeugd de toekomst vertegenwoordigt, laten we hen dan in ieder geval een eigen voordeur geven (te beginnen met de eerste pilot van 1.000 huurwoningen, conform het SocialeWoon-concept). Welke gemeente, investeerder, bank of politicus durft dit aan?

We zijn verbijsterd dat zovele jongeren wachten om een gezin te starten maar realiseren ons onvoldoende (dat was altijd zo, dat is zo en dat blijft ook zo!) dat zodra de jongeren een eigen voordeur hebben, dit (pas) gaat gebeuren. Een belangrijk karakteristiek van deze SocialeWoon-wijken is dat er geen gastoevoer meer is en, als wijk, volledig en langjarig energieneutraal zijn. De wijk zal zelf haar benodigde energie opwekken.

Om dit laatste te kunnen realiseren krijgt de SocialeWoon-wijk haar eigen energie-grid. Alle huizen zijn met elkaar verbonden met een elektra-kabel. Iedere woning wekt zonne-energie op en ook iedere woning heeft straks haar eigen ‘powerbank’ (voor de opslag van opgewekte elektriciteit). We hebben echter berekend dat deze wijk per jaar maximaal 28 dagen niet in eigen energiebehoefte kan voorzien. Om toch het gehele jaar rond voldoende elektriciteit te kunnen genereren, gaan we ook het afval gebruiken. Met het organische afval (rioolslib, AGF, tuinafval, etc.) produceren we via vergisting methaangas (= storable energy) waarmee we op elk gewenst moment twee generatoren kunnen aanzetten als dat nodig is (is ook noodstroomvoorziening). Ook voor het anorganische afval hebben we een integrale, veilige en zeer duurzame oplossing: de afvalplastics worden terug gebracht (via het pyrolyse-proces) naar hun oorspronkelijke grondstof: olie (100% zwavelvrij!). Ook  deze olie is: storable energy en kan zonodig ook een generator aanjagen. We zijn met deze woon-pilot een unicum in Europa waar het de integrale onafhankelijkheid betreft van externe energiebronnen.

Alle technologie daartoe is bestaand en binnen dit SocialeWoon-project worden daarmee (en meer) alle uitontwikkelde technologieën integraal toegepast.

Dit concept is vervolgens ook hét recept tegen vereenzaming, voor sociale cohesie en ook organische integratie van de bevolkingsgroepen met diverse culturele en etnische achtergronden. Deze pilot zal in deze vorm zeer veel nieuwswaarde hebben omdat vrijwel alle onderdelen van deze pilot nieuw zijn in hun (integrale) toepassingen.

Ook het type woningen (allemaal voldoen ze minimaal aan het laatste Nederlandse bouwbesluit) zijn innovatief te noemen. Van traditionele bouw zal nog slechts beperkt gebruik gemaakt worden. Veel ontwikkelaars en eigenaren van innovatieve bouwvormen (‘passief’ en meer) krijgen de gelegenheid hun woningen te (laten) bouwen. Zo wordt deze SocialeWoon-wijk ook veelkleurig qua verschillende huizentypes die echter één ding gemeen hebben en dat is dat ze beslist duurzaam en hoog-innovatief zijn.

Na de oplevering is het noodzakelijk dat alle huurders aan hun maandelijkse huurverplichting kunnen voldoen (en blijven voldoen). Wij realiseren ons terdege dan onze doelgroep, landelijk bezien, het minst draagkrachtig is. Het risico van stornerende huurbetalingen is dan ook zeker aanwezig. Als antwoord op dit risico hebben we de derde onderneming toegevoegd: NL-Today b.v. (io). Dit onderdeel gaat de € 115,- bedragen (intern verbijzonderd uit de maandelijkse huren) beheren. € 115,- per huis betekent bij 1.000 woningen: € 115.000,- per maand. Ik schat in dat we maximaal zo’n € 15.000,- kunnen teruggeven aan huurders die iets voor elkaar of voor de wijk doen. De rest wordt o.a. besteed aan het aan betaald werk helpen van huurders die om wat voor (valide) reden hun huur niet kunnen betalen. Huurders (en mensen in het algemeen) riskeren als laatste hun huis. Als huurders derhalve niet kunnen betalen, is er vrijwel altijd een groot probleem achter die voordeur. Waar huurders normaal dan worden uitgezet, geven wij een tweede keuze: ‘wil je meedoen aan een werkgelegenheidsprogramma?’  Realiseer je welk een werkgelegenheid het bouwen van zo veel woningen inhoudt! Zouden we onze huurders dan geen preferente positie geven? Waar huurders a-technisch zijn (de meeste, verwacht ik) worden andere wegen bewandeld en bekostigd uit het genoemde restbedrag van opgeteld: € 1.200.000,- per jaar. Zo kan iedereen in de wijk werken voor zijn geld en hun huur voldoen. Het is dan ook ons doel dat iedereen binnen 5 jaar minimaal 2,5 x modaal verdient.

Een ander initiatief in dit construct is de start van de media-stichting BizzToday-magazine. Een mediaplatform waar journalisten, persfotografen en fotojournalisten hun talenten kwijt kunnen (en tegen normale tarieven). Basri Dogan, journalist en ook lid van de NVJ, is mede-initiatiefnemer en zal ook zitting nemen in het bestuur van de stichting.

Dat we ambitieus zijn, dat realiseren we ons terdege en dat het MOET gebeuren, ook. Ons is altijd voorgehouden: ‘de maatschappij dat ben jij’ en dat hebben we ons aangetrokken. Wereldwijd zien we inmiddels dat het ‘andere denken’ in opmars is en ook wij willen dit niet meer onder stoelen of banken steken.

Bedrijfseconomisch zijn alle ontwikkelde concepten in bedrijfsplannen met hun eigen financiële paragrafen uitgewerkt en qua voorbereidingen gereed voor implementatie (deze genoemde bedrijven zijn ook allemaal interessant qua ‘verdienmodel’). Zodra de financiering een feit is, zal Guidance Profile in haar huidige vorm (van eenmanszaak) verdwijnen middels opheffing om vervolgens door te gaan in het nieuwe construct.

Naast onze filosofie “geld-volgtMENS” (waar het huidige oude denken gebaseerd is op “mens-volgtGELD“) hechten we zeer veel waarde aan een gezonde bedrijfsvoering waardoor we economisch bestaansrecht borgen. We streven dan ook naar een gezonde balans tussen enerzijds Mens en Natuur en anderzijds een gezonde bedrijfsvoering. Omdat wij geen aandeelhoudersbelang najagen, hebben we inmiddels al een Anbi-stichting opgericht (www.picaflores.org) die een later te activeren (internationale) projectorganisatie gaat financieren conform hetgeen de website van Picaflores.org beschrijft. Onze toekomstige winsten zullen dan ook allemaal via Picaflores.org worden gerouteerd naar projecten, waar ook ter wereld, die mens en natuur dienen.

Het wordt hoog tijd dat we massaal dit ‘andere denken’ gaan omarmen en ondersteunen. Ik doe daarbij een beroep op u allen maar primair richt ik me tot de journalistiek!

Cees Buys.

 

Achtergrond: Cees Buys heeft zijn passie voor de volkshuisvesting gekregen (in de periode eind 2011 tot eind 2012) als interim bestuurder van woningcorporatie Lefier in Noord-Nederland. Hij zag de grote problemen in dit publieke domein en heeft zich dat aangetrokken. Als ervaren ‘crisismanager’ heeft hij de integrale oplossing bedacht in het SocialeWoon-concept dat hij in zijn 4e boek heeft verwoord.